www.treteyskiy.org По-русски Українською
 
Новости

27 ноября 2007
В связи с инициативой Президента Виктора Ющенко отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения Президент акцентирует на необходимости принять законы «О рынке земли сельскохозяйственного назначения» и «О государственном земельном кадастре».
С целью широкого обсуждения данных законопроектов Секретариат Президента разместил у себя на сайте их тексты.
http://www.prezident.gov.ua/news/data/6_20950.html
Источник: proUA

28 сентября 2007
30 сентября 2007 года исполняется три года со дня регистрации Третейского суда при Украинском правовом союзе.

5 сентября 2007
3-4 сентября этого года в г. Винница состоялась международная конференция «Возможные пути развития медиации и третейского судопроизводства в Украине» в соответствии с Планому мероприятий относительно выполнения Общей программы Европейской Комиссии и Совета Европы для Украины «Улучшение деятельнсти судебной власти»

20 августа 2007
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

14.08.2007 N 01-8/675 

Господарські суди України


Про деякі питання практики застосування норм
Господарського процесуального кодексу України,
порушені у доповідних записках про роботу
господарських судів у першому півріччі 2007 року

(витяг)


30. Чи підлягає видачі виконавчий документ за рішенням
господарського суду про визнання права власності? Чи може бути
задоволено заяву про видачу виконавчого документа на виконання
рішення третейського суду, яким задоволено позов про визнання
права власності?

Відповідно до частини першої статті 116 ГПК ( 1798-12 )
виконання рішення господарського суду провадиться на підставі
виданого ним наказу, який є виконавчим документом.

Якщо в рішенні господарського суду йдеться виключно про
визнання права власності і не зазначається про виконання певних
дій (передачу майна, видачу документів, що посвідчують відповідне
право, тощо), то наказ на виконання такого рішення не видається.

Подібним же чином вирішується питання щодо задоволення заяви
про видачу господарським судом виконавчого документа на виконання
рішення третейського суду. З урахуванням змісту частини третьої
статті 55 Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ) слід
виходити з того, що коли виконання зазначеного рішення не потребує
вчинення певних дій органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та їх службовими особами (в тому числі про визнання
права власності), то у господарського суду відсутні правові
підстави для прийняття та розгляду заяви про видачу виконавчого
документа і тому він має відмовити у прийнятті такої заяви.

31. Якими мають бути дії господарського суду, до якого подано
заяву про скасування рішення третейського суду, в разі якщо
останній не надсилає господарському суду витребувану ним справу?

У підпункті 1.12 пункту 1 рекомендацій президії Вищого
господарського суду України від 11.04.2005 N 04-5/639 
( v0639600-05 ) "Про деякі питання практики застосування
господарськими судами Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) зазначено про те, що:
 — якщо заяву про скасування рішення третейського суду подано
з додержанням відповідних вимог, господарський суд виносить ухвалу
із зазначенням у ній про призначення справи до розгляду в судовому
засіданні та про час і місце його проведення;
 — відповідна ухвала надсилається особі, яка подала заяву, та
іншим сторонам спору, що вирішений третейським судом;
 — цією ж ухвалою господарський суд витребує справу з
третейського суду, в якому вона зберігається. Витребувана справа
має бути надіслана господарському суду протягом п'яти днів від дня
надходження відповідної ухвали до третейського суду.

Зазначена ухвала в силу пункту 9 частини першої статті 129 
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини другої статті 11 
Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) та статті 115 
ГПК ( 1798-12 ) є обов'язковою на всій території України, в тому
числі для третейського суду, і її невиконання останнім тягне за
собою загальні наслідки невиконання судових рішень згідно із
законодавством України. Господарський суд може, зокрема, реагувати
на відповідну бездіяльність третейського суду в порядку,
передбаченому статтею 90 ГПК.

32. Чи може господарський суд відмовити у видачі виконавчого
документа на виконання рішення третейського суду в разі, якщо
господарський суд вважає таке рішення неправомірним, та чи можливе
оскарження рішення господарського суду про видачу виконавчого
документа на підставі рішення третейського суду?

У вирішенні відповідних питань слід виходити з такого:
 — вичерпний перелік підстав для відмови у задоволенні заяви
про видачу виконавчого документа наведено в частині шостій
статті 56 Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 );
 — відмова в задоволенні такої заяви не позбавляє жодну із
сторін спору, вирішеного третейським судом, права на звернення
після набрання чинності відповідною ухвалою до господарського суду
за вирішенням цього ж спору в загальному порядку (частина восьма
статті 56 названого Закону ( 1701-15 );
 — ухвалу про відмову у видачі виконавчого документа може бути
оскаржено в апеляційному порядку на загальних підставах відповідно
до розділу XII ГПК ( 1798-12 ) з урахуванням особливого строку,
встановленого для цього частиною восьмою статті 56 названого
Закону ( 1701-15 ) — 15 днів після винесення такої ухвали;
 — відповідний строк є процесуальним, і в разі визнання
господарським судом поважною причини його пропуску може бути
відновлений.

З цього приводу див. підпункти 2.7 і 2.9 пункту 2 
рекомендацій президії Вищого господарського суду України від
11.04.2005 N 04-5/639 ( v0639600-05 ) "Про деякі питання практики
застосування господарськими судами Закону України "Про третейські
суди" ( 1701-15 ).

Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Моcкаленко

10 августа 2007
Судебная практика


1. Привлечение бюро технической инвентаризации в качестве ответчика в делах о признании прав собственности на объекты недвижимости.

При признании прав собственности на объекты недвижимого имущества распростронена практика привлечения в таких делах в качестве ответчика Бюро технической инвентаризации. В первую очередь это имеет место в судах общей юрисдикции. Потому что на заключение третейских соглашений Бюро техническокой инвентаризации идут не охотно.
Так же существует практика привлечения Бюро технической инвентаризации третейскими судами по этой категории дел в качестве третьих лиц.
В связи с этим представляется актуальным вывод коллегии судей Высшего хозяйственного суда Украины, содержащийся в Постановлении Высшего хозяйственного суда Украины от 31 мая 2007 года № 41/328.
Суть спора:
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в хозяйственный суд г. Киева з иском к Коммунальному предприятию «Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества» о признании права собственности на объект незавершенного строительства.
Хозяйственный суд г. Киева решением от 29.05.2006 года иск удовлетворил.
Киевский апелляционный хозяйственный суд постановлением от 18.08.2006 года решение хозяйственного суда оставил без изменений, по тем самым основаниям.
С кассационным предствлением на решение хозяйственного суда г. Киева от 29.05.2006 года и на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 18.08.2006 г. в Высший хозяйственный суд Украины обратился заместитель Генерального прокурора Украины.
Кассационное представление Высший хозяйственный суд Украыны удовлетворил, дело было направлено на новое рассмотрение в хозяйственный суд г. Киева.
Высший хозяйственный суд Украины удовлетворив кассационное предствление как основание для отмены предыдущих решений указал следующее:
« В соответствии с пунктом 1.3. Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество предприятия бюро технической инвентаризации осуществляют государственную регистрацию прав собстенности на недвижимое имущество в пределах определенных административно-территориальных едениц.
Удовлетворив исковые требования, предыдущие судебные инстанции не обратили внимание на то, что Коммунальное предприятие «Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества» в соответствии с указанным положением осуществяет только регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, и не может быть ответчиком относительно требований о признании права собственности на объекты недвижимого имущества.»

17 января 2007
Киевская коллегия Третейского суда при Украинском правовом союзе работает по адресу: ул. Крещатик, 44, а, 4 этаж, г. Киев. Тел. 8 (044) 234-79-87, 234-79-90.


12 января 2007
РІШЕННЯ

22.12.2006р. Справа № Х/ХХ

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” у складі третейського судді Ш., розглянув спір за позовом Акціонерного банка „З” /місцезнаходження: ХХХХ, м. ХХХХ, вул. ХХХХХ, ХХ, код ЄДРПОУ ХХХХХХ, к/р № ХХХХХ в ХХХХХХХ облуправлінні НБУ, МФО ХХХХХ/ до Приватної сільськогосподарської агрофірми „Б” /місцезнаходження: ХХХХ, ХХХХХ область, ХХХХХХХ р-н, с. ХХХХХХ, код ЄДРПОУ: ХХХХХ, п/р ХХХХХ в ХХХХХ, МФО ХХХХ/ про звернення стягнення на заставлене майно за договором застави № 2114/1 від 22.03.2005р. заставною вартістю 1994110,00 грн. для погашення кредитної заборгованості перед Акціонерним банком „З” в сумі 2794350,62 грн.

Представники:
Від позивача: представник Акціонерного банка „З” О. на підставі довіреності № 1309 від 14.09.2006р.
Від відповідача: не з’явився

Дану справу розглянуто в приміщенні Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 8.

Склад Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” і порядок його формування, було встановлено відповідно до Регламенту Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз”.

Підвідомчість:
При підготовці матеріалів справи до розгляду суд визнав, що спір підвідомчій для розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” на підставі статей 5, 6, 12 Закону України “Про третейські суди” від 11.05.2004р. №1701-IV у відповідності із п.п. 6.1. Кредитного договору № 1453 від 03.02.2003р., Кредитного договору № 2114 від 15.03.2005р. та Кредитного договору №2487 від 29.06.2006р., наступного змісту: „Спори між сторонами цих договорів вирішуються у порядку загальної юрисдикції України у тому числі в господарських судах, а також у третейських судах у відповідності з регламентом постійно діючого третейського суду, до якого передається спір — за вибором Банку”.
Обставини справи:
Позивач звернувся до Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” з позовом до Відповідача про звернення стягнення на заставлене майно за договором застави № 2114/1 від 22.03.2005р. заставною вартістю 1994110,00 грн. для погашення заборгованості перед Акціонерним банком „З” в сумі 2794350,62 грн.
В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначив, що 31 липня 2006р. між Акціонерним банком „З” (Заставодержатель) та Приватною сільськогосподарською агрофірмою „Б” (Заставодавець) була укладена додаткова угода до договору застави №2114/1 від 22.03.2005р. ( далі по тексту Договір застави), згідно з умовами якого, п.1.1. вказаного договору застави був викладений у наступній редакції: Застоводавець передає в заставу Заставодержателю належне йому на праві власності майно, а саме:
- комбайн марки МФ-38, 1990 року випуску, реєстраційний № ХХ 14103, двигун 82956, № машини 46306, що належить Заставодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію машини АК №424297, виданого Обласною державною інспекцією Держтехнагляду ХХХХХХ обласної державної адміністрації 08.05.2002р. вартістю 283000,00грн.,
 — причіпний бурякозбиральний комбайн ТІМ-3 СА/ТЕ 120, 1997року випуску, вартістю 70000,00грн.,
 — розкидач мінеральних добрив, 2001року випуску, вартістю 21260грн.00коп.,
 — жатка соняшникова МФ, 2000 року випуску, вартістю 45000грн.,
 — борона дискова ДТД-3,4КВ, 2002 року випуску, вартістю 113400грн.,
 — сіялка "Оптіма" з туповим апаратом, 2002року випуску вартістю 120000,00грн.,
 — сіялка "Оптіма", 1998 року випуску вартістю 29000,00грн.,
 — прес-підбирач МФ-142 Р , 1999 року випуску вартістю 30000грн.,
 — культиватор Агро-3, 2000 року випуску, вартістю 18000 грн.,
 — культиватор КШН — 5,6 "Резидент", 2000 року випуску, вартістю 17000грн.,
 — культиватор КПП – 6 (Европарк), 1999 року випуску, вартістю 8000,00грн.,
 — трактор марки ХТЗ-150К-09, випуску 2002 року, № машини 584711, двигун № 2012679, шасі №646283650225, реєстраційний № НО 15504, зареєстрований в обласній державній інспекції держтехнагляду ХХХХХ ОДА 25.02.2003року вартістю 84500грн.
 — комбайн марки MARAL-125, випуску 1991року, № машини 25899, реєстраційний № ХХ 15505, зареєстрований в обласній державній інспекції держтехнагляду ХХХХХ ОДА 25.02.2003року, вартістю 82620грн.,
 — автомобіль марки "ВАЗ 21074", 2002року випуску, кузов №ХТА21074021672976,
реєстраційний №07427 ХХ, що належить Заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ ІХС №339754, виданого ХХХХХ МРЕВ 27.03.2003р., вартістю 16000,00 грн.,
 — млин МАВ-29/380-350, 2001року випуску вартістю 121500,00грн.,
 — сушарка зернова СЗШ-8П вартістю 58500,00грн.,
 — поголівя молодняка ВРХ ( що знаходиться: с ХХХХХі, ХХХХХХ р-ну, ХХХХХХХ обл.) в кількості 363 голів, вартістю 308161грн.,
 — поголівя великої рогатої худоби в кількості 258голів вартістю 568169грн., що знаходиться за адресою: с. ХХХХХ ХХХХХХ р-ну, ХХХХХХ обл., згідно опису заставленого майна заставною вартістю 1 994 110,00 грн./ . Договір застави було укладено в забезпечення виконання зобов’язань Заставодавця по поверненню грошових коштів, отриманих за договорами про надання кредиту №1453 від 03 лютого 2003р, № 2487 від 29 червня 2006р., № 2114 від 15 березня 2005р. ( далі по тесту кредитні договори)
У зв’язку з тим, що Відповідач не виконав зобов’язання за вищевказаними кредитними договорами та додатковими угодами до них, Позивач у встановленому законом порядку звернувся до Постійно діючого третейського суду при ВГО „Український правовий союз” з позовом до Відповідача про звернення стягнення на заставлене майно з метою задоволення вимог банку по кредитних договорах.
Відповідач не надавав суду та Позивачу відзив на позовну заяву.
Розглянувши матеріали, суд встановив наступне:
31 липня 2006р. між Акціонерним банком „З” (Заставодержатель) та Приватною сільськогосподарською агрофірмою „Б” (Заставодавець) була укладена додаткова угода до договору застави №2114/1 від 22.03.2005р., згідно з умовами якого, п.1.1. вказаного договору застави був викладений у наступній редакції: Застоводавець передає в заставу Заставодержателю належне йому на праві власності майно, а саме:
- комбайн марки МФ-38, 1990року випуску, реєстраційний № ХХ 14103, двигун 82956, № машини 46306, що належить Заставодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію машини АК №424297, виданого Обласною державною інспекцією Держтехнагляду ХХХХХ обласної державної адміністрації 08.05.2002р. вартістю 283000,00грн.,
- причіпний бурякозбиральний комбайн ТІМ-3 СА/ТЕ 120, 1997року випуску, вартістю 70000,00грн.,
 — розкидач мінеральних добрив, 2001року випуску, вартістю 21260грн.00коп.,
 — жатка соняшникова МФ, 2000 року випуску, вартістю 45000грн.,
 — борона дискова ДТД-3,4КВ, 2002 року випуску, вартістю 113400грн.,
 — сіялка "Оптіма" з туповим апаратом, 2002року випуску вартістю 120000,00грн.,
 — сіялка "Оптіма", 1998 року випуску вартістю 29000,00грн.,
 — прес-підбирач МФ-142 Р , 1999 року випуску вартістю 30000грн.,
 — культиватор Агро-3, 2000 року випуску, вартістю 18000 грн.,
 — культиватор КШН — 5,6 "Резидент", 2000 року випуску, вартістю 17000грн.,
- культиватор КПП – 6 (Европарк), 1999 року випуску, вартістю 8000,00грн.,
 — трактор марки ХТЗ-150К-09, випуску 2002 року, № машини 584711, двигун № 2012679, шасі №646283650225, реєстраційний № ХХ 15504, зареєстрований в обласній державній інспекції держтехнагляду ХХХХ ОДА 25.02.2003 року вартістю 84500грн.
 — комбайн марки MARAL-125, випуску 1991року, № машини 25899, реєстраційний № ХХ 15505, зареєстрований в обласній державній інспекції держтехнагляду ХХХХХХ ОДА 25.02.2003року, вартістю 82620грн.,
 — автомобіль марки "ВАЗ 21074", 2002року випуску, кузов №ХТА21074021672976,
реєстраційний №07427ХХ, що належить Заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ ІХС №339754, виданого ХХХХХХ МРЕВ 27.03.2003р., вартістю 16000,00 грн.,
 — млин МАВ-29/380-350, 2001року випуску вартістю 121500,00грн.,
 — сушарка зернова СЗШ-8П вартістю 58500,00грн.,
 — поголівя молодняка ВРХ ( що знаходиться: с ХХХХХ, ХХХХХХ р-ну, ХХХХХ обл.) в кількості 363 голів, вартістю 308161грн.,
 — поголівя великої рогатої худоби в кількості 258голів вартістю 568169грн., що знаходиться за адресою: с. ХХХХХ ХХХХХХ р-ну, ХХХХХХ обл., згідно опису заставленого майна заставною вартістю 1994110,00 грн. в забезпечення повернення грошових коштів, отриманих за договорами про надання кредиту №1453 від 03 лютого 2003р, № 2487 від 29 червня 2006р., № 2114 від 15 березня 2005р.
Згідно п.1.1. Кредитного договору № 1453 від 03.02.2003р. та додаткових угод до нього від 27.02.2003 р., 21.04.2003р., 15.05.2003р., 30.05.2003р., 24.06.2003р., 10.07.2003р., 29.07.2003р., 05.09.2003р., 03.10.2003р., 25.10.2004р., 14.03.2005р., Банк надає в Позичальнику кредит в сумі 1159921,76 грн., за користування яким відповідач зобов’язався сплачувати Позивачу 24 % річних.
Відповідно до п. 3.2.1. „г” додаткової угоди до кредитного договору № 1453 від 14.03.2005р. позичальник зобов’язаний погасити наданий кредит в момент вимоги Банку, а при відсутності такої вимоги – згідно графіку погашення кредиту, що є невід’ємною частиною даного кредитного договору, але не пізніше 02 лютого 2006р.
Згідно п.1.1. Кредитного договору № 2114 від 15.03.2005р. та додаткових угод до нього від 24.06.2005р., 08.08.2005р. Банк надає в користування Позичальнику кредит в сумі 1312000,00 грн., за користування яким відповідач зобов’язався сплачувати Позивачу 21 % річних.
Відповідно до п. 3.2.1. „г” кредитного договору № 2114 від 15.03.2005р. позичальник зобов’язаний погасити наданий кредит в момент вимоги Банку, а при відсутності такої вимоги – згідно графіка, зазначеного в п. 1.2., але не пізніше 14 березня 2006р.
Згідно п.1.1. Кредитного договору № 2487 від 29.06.2006р. та додаткової угоди до нього від 31.07.2006р. Банк надає в користування Позичальнику кредит в сумі 350000,00 грн., за користування яким відповідач зобов’язався сплачувати Позивачу 18 % річних.
Відповідно до п. 3.2.1. „г” кредитного договору № 2487 від 29.06.2006р. позичальник зобов’язаний погасити наданий кредит в момент вимоги Банку, а при відсутності такої вимоги — не пізніше 28 грудня 2006р. Вимога про дострокове повернення наданого кредиту була отримана Заставодавцем 05.12.2006р. за вхідним номером № 192.
Згідно п.2.3.2. договору застави № 2114/1 від 22.03.2005р. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання Основного зобов’язання у разі порушення Заставодавцем обов’язків, встановлених цим договором застави, а в разі невиконання Основного зобов’язання — звернути стягнення на предмет застави.
Пунктом 3.1. договору застави № 2114/1 від 22.03.2005р. передбачено, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або у позасудовому порядку.
Пунктом 6.1. Кредитного договору № 1453 від 03.02.2003р., Кредитного договору №2114 від 15.03.2005р. та Кредитного договору № 2487 від 29.06.2006р., передбачено, що спори між сторонами цих договорів вирішуються у порядку загальної юрисдикції України у тому числі в господарських судах, а також у третейських судах у відповідності з регламентом постійно діючого третейського суду, до якового передається спір — за вибором Банку.
Відповідно до наданого Позивачем розрахунку заборгованості до Кредитного договору № 1453 від 03.02.2003р., основна сума заборгованості по кредиту складає 1159921,76 грн., по відсотках за користування кредитом – 164740,69 грн., всього заборгованість – 1324662,45 грн.
Відповідно до наданого Позивачем розрахунку заборгованості до Кредитного договору № 2114 від 15.03.2005р., основна сума заборгованості по кредиту складає 960680,10 грн., по відсотках за користування кредитом – 135756,03 грн., всього заборгованість – 1096436,13 грн.
Відповідно до наданого Позивачем розрахунку заборгованості до Кредитного договору № 2487 від 29.06.2006р., основна сума заборгованості по кредиту складає 350000,00 грн., по відсотках за користування кредитом – 23252,04 грн., всього заборгованість – 373252,04 грн.
Загальна заборгованість за вищевказаними кредитними договорами складає 2794350,62 грн.
На момент вирішення спору настали строки повернення заборгованості по кредитних договорах.
Доказів погашення кредитної заборгованості Відповідачем не надано.
Відповідно до частини 1 ст. 20 Закону України «Про заставу» заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави у разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом або договором.
У зв’язку з тим, що Відповідач не виконав зобов’язання за вищевказаними кредитними договорами та додатковими угодами до них, Позивач у встановленому законом порядку звернувся до Постійно діючого третейського суду при ВГО „Український правовий союз” з позовом до Відповідача про звернення стягнення на заставлене майно.
Згідно статті 526 Цивільного кодексу, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Частина 6 статі 20 Закону України „Про заставу” передбачає, що звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом або договором застави.
Статтею 19 Закону України „Про заставу”, встановлено, що за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання ( а у випадках, передбачених законом чи договором, — неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.
Таким чином, позовні вимоги про звернення стягнення на заставлене майно за договором застави № 2114/1 від 22.03.2005р. для погашення кредитної заборгованості перед Акціонерним банком „З” в сумі 2794350,62 грн.,обгрунтовані, підтверджені наявними доказами і підлягають задоволенню.
Відповідач, який був належним чином повідомлений про розгляд справи і проведення засідання третейського суду, не з’явився у засідання.
Статтею 42 Закону України „Про третейські суди” передбачено, що ненадання витребуваних третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка у засідання третейського суду сторін або їхніх представників, які належним чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін у засідання визнана третейським судом неповажною.
Третейський збір за розгляд справи, у розмірі 8 235,87 грн. покладається на Відповідача у відповідності з Регламентом Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз”.
Вивчивши усі обставини справи та зібрані по справі матеріали, на підставі викладеного та керуючись статтею 526 Цивільного кодексу України, статтями 19, 20 Закону України „Про заставу ”, Законом України “Про третейські суди”, а також положеннями Регламенту Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз”, третейський суд,
ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.
2. Стягнути з Приватної сільськогосподарської агрофірми „Б” /місцезнаходження: ХХХХ, ХХХХХХ область, ХХХХХХХ р-н, с. ХХХХХ, код ЄДРПОУ: ХХХХХ, п/р ХХХХХ в АБ „Полтава — банк” м. Полтава, МФО ХХХХ/ на користь Акціонерного банка „З” /місцезнаходження: ХХХХ, м. ХХХХХ, вул. ХХХХХХ, ХХ, код ЄДРПОУ ХХХХХ, к/р № ХХХХХ в ХХХХХХ облуправлінні НБУ, МФО ХХХ/ 2794350,62 грн. та 8 235,87 грн. третейського збору, звернувши стягнення на заставлене майно:
- комбайн марки МФ-38, 1990року випуску, реєстраційний № ХХ 14103, двигун 82956, № машини 46306, що належить Заставодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію машини АК №424297, виданого Обласною державною інспекцією Держтехнагляду ХХХХХХ обласної державної адміністрації 08.05.2002р. вартістю 283000,00грн.,
- причіпний бурякозбиральний комбайн ТІМ-3 СА/ТЕ 120, 1997року випуску, вартістю 70000,00грн.,
 — розкидач мінеральних добрив, 2001року випуску, вартістю 21260грн.00коп.,
 — жатка соняшникова МФ, 2000 року випуску, вартістю 45000грн.,
 — борона дискова ДТД-3,4КВ, 2002 року випуску, вартістю 113400грн.,
 — сіялка "Оптіма" з туповим апаратом, 2002року випуску вартістю 120000,00грн.,
 — сіялка "Оптіма", 1998 року випуску вартістю 29000,00грн.,
 — прес-підбирач МФ-142 Р , 1999 року випуску вартістю 30000грн.,
 — культиватор Агро-3, 2000 року випуску, вартістю 18000 грн.,
 — культиватор КШН — 5,6 "Резидент", 2000 року випуску, вартістю 17000грн.,
 — культиватор КПП – 6 (Европарк), 1999 року випуску, вартістю 8000,00грн.,
 — трактор марки ХТЗ-150К-09, випуску 2002 року, № машини 584711, двигун № 2012679, шасі №646283650225, реєстраційний № ХХ 15504, зареєстрований в обласній державній інспекції держтехнагляду ХХХХ ОДА 25.02.2003 року вартістю 84500грн.
 — комбайн марки MARAL-125, випуску 1991року, № машини 25899, реєстраційний № ХХ 15505, зареєстрований в обласній державній інспекції держтехнагляду ХХХХХ ОДА 25.02.2003року, вартістю 82620грн.,
 — автомобіль марки "ВАЗ 21074", 2002року випуску, кузов № ХТА21074021672976,
реєстраційний №07427ХХ, що належить Заставодавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ ІХС №339754, виданого ХХХХХ МРЕВ 27.03.2003р., вартістю 16000,00 грн.,
 — млин МАВ-29/380-350, 2001року випуску вартістю 121500,00грн.,
 — сушарка зернова СЗШ-8П вартістю 58500,00грн.,
 — поголівя молодняка ВРХ ( що знаходиться: с ХХХХХ, ХХХХХХ р-ну, ХХХХХобл.) в кількості 363 голів, вартістю 308161грн.,
 — поголівя великої рогатої худоби в кількості 258голів вартістю 568169грн., що знаходиться за адресою: с. ХХХХХ ХХХХХХ р-ну, ХХХХХХ обл.
3. Рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” підлягає негайному виконанню.
4. Рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Український правовий союз” є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків передбачених Законом України „Про третейські суди”.Третейський суддя Ш.
.

Президент Всеукраїнської громадської організації
„Український правовий союз” Б.


10 января 2007
Приказом Министерства юстиции Украины от 28.12.2006 г. „О введении Единого реестра доверенностей и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины” внесены изменения в Положение о Едином реестре запретов отчуждения объектов неджвижимого имущества, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 09.06.99 № 31/5 , также в пункт 2.1.2. В абзаце 4 этого пункта определено, что заявление о регистрации (изъятии) отягощения объекта недвижимого имущества подается судами (в том числе третейскими судами ).

 
© Третейский суд при Украинском правовом союзе.
Все права защищены.
 
Сделано в Веб-мастерской Фокс
Информация о проекте